Usmernenie č.1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. augusta 2017  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „23. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 23. výzve je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 5 000 000 EUR na 20 000 000 EUR za EÚ zdroj.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.