Usmernenie č.1 k 25. výzve zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 19. februára 2018 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 25. výzve je najmä zmena:

 1. indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu – navýšenie na 26 mil. EUR,
 2. indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé oprávnené podaktivity výzvy,
 3. technických náležitostí predkladania formulára ŽoNFP cez e-schránku,
 4. spôsobu overenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1, 2, 3, 4, 5, 20 v kontexte ich overovania bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre a integráciu ITMS2014+,
 5. spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11, overenie podmienky bez priamej súčinnosti žiadateľa prostredníctvom integrácie IMTS2014+ a s tým súvisiace vypustenie povinnej prílohy č. 6 ŽoNFP,
 6. časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,
 7. podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených výdavkov projektu,
 8. formulára ŽoNFP v súlade s jeho vzhľadom v ITMS2014+,
 9. spočívajúca v aktualizácii verzií dokumentov, na ktoré sa výzva odkazuje vrátane aktualizácie hypertextových odkazov na tieto dokumenty,
 10. spočívajúca v odstránení zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy,
 11. spočívajúca v ďalších formálnych a upresňujúcich úpravách v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.