Usmernenie č. 1 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. mája 2018 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (ďalej len „Usmernenie“).

Dokument 29. výzvy, ako aj súvisiace prílohy nájdete v aktuálnom znení v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.