Usmernenie č. 1 k 53. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12. 05. 2020 Usmernenie č. 1 k Výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12.05.2020.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 53. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 (ďalej len „usmernenie“) je:

1. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľov;

2. doplnenie podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF;

3. doplnenie taxatívneho výpočtu rozhodnutí voči ktorým nie je prípustné podanie odvolania voči rozhodnutiu o ŽoNFP, v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“);

4. vecné precizovanie, štylistické úpravy a úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.

Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.