Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. septembra 2017  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente);
  • zmena spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);
  • aktualizácia vybraných dokumentov, na ktoré sa 22. výzva na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“) odkazuje;
  • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy a
  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.