Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12.3.2021  Usmernenie č.1  k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.