Usmernenie č.1 k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 18.03.2019 Usmernenie č.1 k 48. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 18. 03. 2019.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/aktuálne výzvy.