Usmernenie č. 2 k 13. výzve zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 26. januára 2018  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „13. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do 13. výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“);
  • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
  • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
  • doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU v súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (2016) a
  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 15 800 000 EUR na 18 000 000 EUR za EÚ zdroj.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.