Usmernenie č. 2 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 21. mája 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (ďalej len „Usmernenie“).

Dokument 17. výzvy, ako aj súvisiace prílohy nájdete v aktuálnom znení v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.