Usmernenie č. 2 k 24. výzve v rámci OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.3.2019 Usmernenie č. 2 k 24. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 03. 2019

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.