Usmernenie č.2 k 25. výzve zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. apríla 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k 25. výzve je najmä zmena:

  • indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu sa navyšuje na sumu 37 mil. EUR za zdroj EÚ.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.