Usmernenie č. 2 k 40. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 19. septembra 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 (ďalej len „40. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
  2. realizácia zmien súvisiacich s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
  3. úprava zrejmých nesprávností a vypustenie duplicitne uvádzaných informácií v dokumentácii výzvy;
  4. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v dokumentácii výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.