Usmernenie č. 2 k 43. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. decembra 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. aktualizácia zoznamu obcí/aglomerácií, ktoré sú oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a to v nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska, v zmysle ktorého prílohy sa stanovuje zoznam obcí/aglomerácií oprávnených na poskytnutie príspevku;
 2. aktualizácia hodnôt value for money;
 3. doplnenie do skupiny výdavkov 930 výdavok s názvom „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a stavebné tovary/materiály)“. V rámci uvedenej skupiny výdavkov je možné zo strany žiadateľov zahrnúť výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky;
 4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu;
 5. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok poskytnutia príspevku súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov;
 6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12;
 7. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 8. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
 9. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9;
 10. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;
 11. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.