Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 2.11.2021 Usmernenie č.2 k Výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 60. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 (ďalej len „Usmernenie“) je úprava výzvy v súvislosti s/so:

– novelizáciou zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
– aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, v. 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“);
– aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, v. 2.7;
– aktualizáciou Schémy štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla;
– nadobudnutím účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; odstránením zrejmých nesprávností, úpravou formálnych náležitostí a precizáciou textu;
– aplikačnou praxou.