Usmernenie č. 3 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 31. júla 2020 Usmernenie č. 3 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.