Usmernenie č. 3 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. júna 2018  Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov  (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je:

  1. spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
  2. aktualizácia výzvy na základe vydania Metodického pokynu č. 34 k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) v súvislosti s overovaním podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“;
  3. spresnenie a formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
  4. úprava prílohy č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa v nadväznosti na novelu zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);
  5. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
  6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.