Usmernenie č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16. apríla 2019 vydalo Usmernenie č. 3 k 3. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.