Usmernenie č. 3 k 40. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. októbra 2019 Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 (ďalej len „40. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“), t.j. najmä úprava spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (rozšírenie využívania centrálneho overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku) a vypustenie podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“), že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
  2. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov;
  3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) od 1. júla 2019;
  4. doplnenie podmienky časovej oprávnenosti aktivít projektu;
  5. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje a
  6. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.