Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 19.11.2021 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.