Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.3.2022  Usmernenie č.3 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je:

1.     zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu

2.     zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola

3.     zmena spôsobu vykonania formálnych zmien výzvy

4.     spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.