Usmernenie č. 4 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. septembra 2020 Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  1. zníženie Indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v súlade so zmenou Operačného programu Kvalita životného prostredia – verzia 11;
  2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“);
  3. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov;
  4. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje (Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP) a
  5. vecné vyprecizovanie a štylistické úpravy v dokumentácii výzvy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.