Usmernenie č. 4 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 18. októbra 2021 Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-3 (ďalej len „3. výzva“) na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  • aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia“),
  • aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
  • vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),
  • spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
  • aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.6,
  • odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.