Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 9.10.2020 Usmernenie č. 4 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Cieľom Usmernenia č. 4 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 48. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z 61 000 000 EUR (v znení Usmernenia č. 3) na 71 000 000 EUR.