Usmernenie č. 5 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. apríla 2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 (ďalej len „15. výzva“) zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 5 k výzve č. 15 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  • vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu,
  • úprava výzvy v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu k PPP, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.