Usmernenie č. 5 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. apríla 2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (ďalej len „16. výzva“) zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

– vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu,

– úprava výzvy v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu k PPP, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja,

– úprava informácie o vyhodnotení hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu

– zapracovanie zmien v zmysle informácie o zmene alokácie a uzavretí výzvy zo dňa 29.3.2022.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.