Usmernenie č. 5 k 8. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21. decembra 2018 vydalo Usmernenie č. 5 k 8. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia k 8. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 (ďalej len „výzva“) je najmä:

  • zmena vybraných príloh ŽoNFP v nadväznosti na zavedenie overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom integračných funkcií ITMS2014+ ako aj nadobudnutie účinnosť zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
  • vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;
  • zmena opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu jej overovania;
  • aktualizácia formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15;
  • spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
  • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 48 775 000 EUR na 51 674 950 EUR za EÚ zdroj.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 21. 12. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.