Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-4 (ďalej len „4. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 05. 11. 2020  Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-4 (ďalej len „4. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 5 k 4. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dôvodu indikovaného zvýšeného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov,
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
  • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,
  • aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. od 1. júla 2019,
  • aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov od 21. mája 2020,
  • úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov,
  • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05. 11. 2020.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 16. septembri 2020.

V prípade ŽoNFP predložených po 16. septembri 2020, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.