Usmernenie č.7 k 5. výzve zameranej na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. 10. 2019 Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 7 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

  • zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 183 000 000 EUR na 193 000 000 EUR;
  • úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3, 4 a 5 vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy, z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov a v nadväznosti na ustanovenia v Systéme riadenia;
  • zmena záväzného formulára prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF,
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
  • úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. 10. 2019.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.