Usmernenie č. 9 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 24. augusta 2023 Usmernenie č. 9 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. spresnenie a doplnenie textov v priamej súvislosti s fázovaním projektov,
 2. doplnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s fázovaním projektov,
 3. zapracovanie zmien v súvislosti s informáciu zo dňa 28.3.2023 o uzatvorení výzvy č. 5 dňa 15. mája 2023,
 4. vypustenie PPP č. 2, č. 3, č. 4 a č. 12 v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 5. pridanie PPP č. 3, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt,
 6. zlúčenie PPP č. 10 a č. 11 do PPP č. 8, a zároveň došpecifikovanie PPP č. 8 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov,
 7. presun PPP č. 21 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Oprávnenosť aktivít realizácie projektu“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 6; presun PPP č. 8 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 16; a presun PPP č. 16 do kategórie podmienok poskytnutia príspevku „Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov“ a zároveň jej prečíslovanie na č. 11.
 8. aktualizácia ďalších ustanovení týkajúcich sa zmeny a zrušenia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 9. aktualizácia prílohy č. 5 výzvy v zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 10. aktualizácia ustanovení týkajúcich sa miesta a spôsobu predloženia ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12,
 11. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.