Usmernenie SIEA pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov OPKŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila Usmernenie pre Prijímateľov, určené pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty v rámci OP KŽP v gescii SIEA v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území krajiny vládou SR.

„USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4“ súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.