Usmernenie č. 1 k 51. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. decembra 2019 Usmernenie č. 1 k 51. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, označenej kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-51 (ďalej len „usmernenie“).

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.