Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dňa 15.07.2016 bola uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dokumentácia výzvy bola na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk presunutá do časti „Archív výziev“.