Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre  operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.4.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 29.3.2018. Po termíne 30.4.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.