Výnimka zo Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 12. septembra 2017 bola na webovom sídle OP KŽP zverejnená Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur, verzia 3.