Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021

ONÚ OLAF (Odbor Národný úrad pre OLAF) spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“).

 

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a sieťových partnerov v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Výročnú správu schválil Riadiaci výbor dňa 28.04.2022.