Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pre Prioritnú os 4

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Pre Investičnú prioritu 4.4

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

pre Špecifický cieľ 4.4.1

Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Aktivitu D. Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež

Aktivitu E. Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb

Aktivitu F. Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.