Vyzvanie na predloženie národného projektu „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 22.10.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“.

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít (napr. spoty v TV, rádiách a informácie zverejňované v printových médiách) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie je 2 500 000 EUR (z toho 2 125 000 EUR z Kohézneho fondu a 375 000 EUR zo zdrojov Štátneho rozpočtu). Podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo vyzvaní.

Viac informácií je možné získať v časti „Národné projekty“ link alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.