Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 29.11.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry naprieč celým územím SR a to prostredníctvom transparentného výberu užívateľov u ktorých sa prvky zelenej infraštruktúry vybudujú/osadia. Oprávnenými užívateľmi sú obce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie je 7 000 000 EUR (z toho 5 950 000 EUR z Kohézneho fondu a 1 050 000 EUR zo zdrojov Štátneho rozpočtu). Podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo vyzvaní.

Viac informácií je možné získať v časti Národné projekty“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.