Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 29.11.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Cieľom národného projektu je realizácia informačných aktivít pre odborníkov ako aj širokú verejnosť naprieč celým územím SR v rôznych oblastiach životného prostredia (odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana a obnova biodiverzity, pôdy, ovzdušia, zmena klímy).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie je 24 000 000 EUR (z toho 20 400 000 EUR z Kohézneho fondu a 3 600 000 EUR zo zdrojov Štátneho rozpočtu). Podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo vyzvaní.

Viac informácií je možné získať v časti Národné projekty“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.