ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vytvára v rámci Prioritných osí 1, 2 a 3 (špecifický cieľ 3.1.2) priestor pre využívanie preddavkových platieb a to za účelom zabezpečenia zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov vo vzťahu k prijímateľom projektov, zlepšenia riadenia finančných tokov medzi prijímateľmi a dodávateľmi, úspešného ukončenia projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 a v snahe vytvorenia dlhšieho časového priestoru pre prijímateľov pre dorealizovanie projektov v prvej polovici roka 2024. Konkrétne pravidlá využitia preddavkových platieb sú uvedené v aktuálnej verzii Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), ktorú vydáva Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP a je zverejnená : https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/.

Inštitút preddavkových platieb môže byť využitý v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa/partnera v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác.

V súvislosti s uvedeným odporúčame pri príprave verejného obstarávania brať do úvahy skutočnosti vyplývajúce z Usmernenia č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Usmernenie“), ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. V zmysle Usmernenia je možné v prípade využitia inštitútu preddavkových platieb dorealizovať projekty aj po 31. decembri 2023, avšak najneskôr do konca polovice roka 2024, pričom posledná úhrada faktúry (preddavkovej, resp. zálohovej faktúry) musí byť zo strany prijímateľa uskutočnená najneskôr do 31.12.2023 a to v súlade s čl. 65 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, aby mohli byť výdavky považované za oprávnené.

V nadväznosti na vyššie uvedené preto  upozorňujeme prijímateľov, že využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania, a rovnako musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť a podmienky poskytovania preddavkových platieb preto musia byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, nakoľko poskytovanie preddavkových platieb na základe dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy, a preto je takýto dodatok neprípustný. Uvedené v praxi znamená, že v súlade s princípom transparentnosti je potrebné, aby prijímateľ uviedol informáciu o možnosti využitia preddavkových platieb už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v inom dokumente, ktorým sa vyhlasuje verejné obstarávanie a podmienky uplatňovania preddavkových platieb v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvy s dodávateľom resp. v návrhu obchodných podmienok. Výška poskytnutých zálohových platieb je na rozhodnutí prijímateľa ako verejného obstarávania a mala by vychádzať z bežnej obchodnej praxe, pričom pri jej stanovení odporúčame brať do úvahy aj maximálnu výšku preddavkových platieb stanovenú  v Príručke pre prijímateľa. Konkrétne termíny, na ktoré bude naviazané poskytovanie zálohových platieb sú rovnako na rozhodnutí prijímateľa. Pri nastavení termínov a výšky zálohy je tiež potrebné zohľadniť pravidlá zdravého finančného riadenia projektu a zabezpečenie riadneho finančného a fyzického ukončenia projektu (posledná zálohová faktúra musí byť uhradená najneskôr do 31.12.2023 a fyzická realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do konca polovice roka 2024).

ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vytvára v rámci Prioritných osí 1, 2 a 3 (špecifický cieľ 3.1.2) priestor pre využívanie preddavkových platieb a to za účelom zabezpečenia zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov vo vzťahu k prijímateľom projektov, zlepšenia riadenia finančných tokov medzi prijímateľmi a dodávateľmi, úspešného ukončenia projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 a v snahe vytvorenia dlhšieho časového priestoru pre prijímateľov pre dorealizovanie projektov v prvej polovici roka 2024. Konkrétne pravidlá využitia preddavkových platieb sú uvedené v aktuálnej verzii Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2), ktorú vydáva Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP a je zverejnená : https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/.

Inštitút preddavkových platieb môže byť využitý v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa/partnera v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác.

V súvislosti s uvedeným odporúčame pri príprave verejného obstarávania brať do úvahy skutočnosti vyplývajúce z Usmernenia č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Usmernenie“), ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. V zmysle Usmernenia je možné v prípade využitia inštitútu preddavkových platieb dorealizovať projekty aj po 31. decembri 2023, avšak najneskôr do konca polovice roka 2024, pričom posledná úhrada faktúry (preddavkovej, resp. zálohovej faktúry) musí byť zo strany prijímateľa uskutočnená najneskôr do 31.12.2023 a to v súlade s čl. 65 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, aby mohli byť výdavky považované za oprávnené.

V nadväznosti na vyššie uvedené preto  upozorňujeme prijímateľov, že využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania, a rovnako musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť a podmienky poskytovania preddavkových platieb preto musia byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, nakoľko poskytovanie preddavkových platieb na základe dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy, a preto je takýto dodatok neprípustný. Uvedené v praxi znamená, že v súlade s princípom transparentnosti je potrebné, aby prijímateľ uviedol informáciu o možnosti využitia preddavkových platieb už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v inom dokumente, ktorým sa vyhlasuje verejné obstarávanie a podmienky uplatňovania preddavkových platieb v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvy s dodávateľom resp. v návrhu obchodných podmienok. Výška poskytnutých zálohových platieb je na rozhodnutí prijímateľa ako verejného obstarávania a mala by vychádzať z bežnej obchodnej praxe, pričom pri jej stanovení odporúčame brať do úvahy aj maximálnu výšku preddavkových platieb stanovenú  v Príručke pre prijímateľa. Konkrétne termíny, na ktoré bude naviazané poskytovanie zálohových platieb sú rovnako na rozhodnutí prijímateľa. Pri nastavení termínov a výšky zálohy je tiež potrebné zohľadniť pravidlá zdravého finančného riadenia projektu a zabezpečenie riadneho finančného a fyzického ukončenia projektu (posledná zálohová faktúra musí byť uhradená najneskôr do 31.12.2023 a fyzická realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do konca polovice roka 2024).