Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. mája 2019 Európska komisia schválila Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 9.0 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 4066, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

 

Platná verzia OP KŽP verzia 9 je zverejnená tu:  http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-verzia-9-0/