Zníženie alokácie 15. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov o 32 mil. EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 8 mil. EUR