Zníženie alokácie 21. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP a potrebu presunu alokácie do iných výziev s lepšou absorpčnou schopnosťou, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok o 37,2 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 148 138 368 EUR.