Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP v rámci 40. výzvy – 4. a 5. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) je zverejnený zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP v rámci 4. a 5. hodnotiaceho kola.