Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17., 43., 49. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 24.01.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 29. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd, v rámci 16. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 10. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.