Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 37. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14.09.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 27. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, v rámci 18. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 8. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.