Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 30. výzva, 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 11.02.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok