Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. a 59. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.01.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 5. hodnotiaceho kola a výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.