Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 57. výzva, 4. a 5. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 23.03.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, 4. a 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok