Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva, 69. výzva a 71. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 7. hodnotiaceho kola;

  • OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 1. hodnotiaceho kola

  • OPKZP-PO1-SC123-2021-71, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.